Konkurs na ekslibris

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 10 marzec 2010 Drukuj E-mail

Dyrektor Biblioteki Raczyńskich zaprasza do wzięcia udziału w V Konkursie na ekslibris. Decyzją Dyrektora Biblioteki od obecnej edycji konkurs nosi imię Klemensa Raczaka, zmarłego w 2008 r. znanego kolekcjonera i twórcy amatora ekslibrisów, który przekazał w darze Bibliotece bogatą kolekcję prawie 30.000 znaków książkowych. Intencją ofiarodawcy było popularyzowanie ekslibrisów, czemu służyć miał także ogłoszony po raz pierwszy w 1998 r. przez Bibliotekę Raczyńskich konkurs na ekslibris.
Nagrody: I - 3000 zł, II - 2000 zł, III - 1000 zł
Termin: do 31 maja

Regulamin V Konkursu na ekslibris im. Klemensa Raczaka

Organizator: Biblioteka Raczyńskich.
Cel konkursu: popularyzowanie ekslibrisu, pobudzanie zainteresowania książką.
Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć nie tylko twórcy profesjonalni.

2. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w latach 2008-2010, dowolną techniką graficzną,
w ilości 1-5 prac, o wymiarach nie przekraczających 14 x 14 cm. Przyjmowane będą tylko
odbitki z płyt graficznych. Nie będą uwzględniane rysunki i projekty ekslibrisów.

3. Każda praca powinna mieć charakter znaku książkowego, tzn. zawierać napis „Ex libris”
lub podobny, oraz nazwę właściciela (osobę lub instytucję), dla której została wykonana.

4. Wszystkie nadesłane ekslibrisy przejdą na własność Biblioteki Raczyńskich i pozostaną w jej
dyspozycji, z prawem do publikacji wydawniczej i wystawienniczej w przyszłości.

5. Każdy zgłaszany na konkurs ekslibris należy nadesłać w trzech sygnowanych egzemplarzach,
opatrzonych na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora i zawierających informacje o technice
i roku wykonania.
Należy także dołączyć:

a) opatrzony imieniem i nazwiskiem autora wykaz prac zgłoszonych do konkursu: tytuł,
technika, rok wykonania, wymiary, wyjaśnienie użytych symboli,

b) adres, telefon, krótką notę biograficzną oraz oświadczenie o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez
Bibliotekę Raczyńskich dla celów postępowania konkursowego pod nazwą „Konkurs na
ekslibris im. Klemensa Raczaka”. Oświadczam, że jestem świadom/a przysługującego mi
prawa wglądu do moich danych osobowych, żądania ich zmiany lub poprawienia.”
„Przekazuję nieodpłatnie na własność Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu nadesłane na
konkurs egzemplarze ekslibrisów, szczegółowo opisane w spisie prac i wyrażam zgodę na
korzystanie przez Bibliotekę z tych egzemplarzy dla celów publikacji wydawniczych
i wystawienniczych w przyszłości.”

6. Prace prosimy przesyłać na adres:
Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19, 61-739 Poznań
z dopiskiem na kopercie Konkurs na ekslibris, w terminie do 31 maja 2010 r. (decyduje data
stempla pocztowego). Biblioteka Raczyńskich nie bierze odpowiedzialności za ewentualne
zaginięcie lub uszkodzenie ekslibrisów w trakcie przesyłki.

7. Oceny prac i podziału nagród dokona powołane przez organizatora jury. Ustanawia się
następujące nagrody: I- 3000 zł, II- 2000 zł, III- 1000 zł. Jury może dokonać innego podziału
nagród.

8. Uczestnicy konkursu otrzymają zawiadomienie o jego wynikach oraz zaproszenie na otwarcie
wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród, które odbędzie się jesienią 2010 r.

9. Uczestnictwo w niniejszym konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez autora wszystkich
postanowień tego regulaminu.
Dyrektor
mgr Wojciech Spaleniak

Uwaga: chętni do udziału w konkursie muszą pobrać od organizatorów konkursu kartę zgłoszenia.