Konkurs na dramat współczesny

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 08 marzec 2010 Drukuj E-mail

Metafory rzeczywistości 2010
III konkurs poświęcony polskiej dramaturgii współczesnej

§ 1
Przedmiot konkursu


1. Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza trzecią edycję konkursu na polski dramat współczesny Metafory Rzeczywistości 2010.
2. Organizator zwraca szczególna uwagę na utwory charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem stylistyk dramaturgicznych.

§ 2
Przebieg konkursu


1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2010 roku.
2. Jury zakwalifikuje trzy prace do finału konkursu w terminie do 31 lipca 2010 roku.


3. Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora /www.teatr-polski.pl oraz stronie internetowej projektu www.metafory-rzeczywistosci.pl/ oraz podane do wiadomości wskazanym autorom indywidualnie.
4. Autorzy dramatów zakwalifikowanych do finału konkursu wezmą udział w próbach mających na celu adaptowanie ich tekstów do warunków sceny, wraz z reżyserami i aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu. Próby odbędą się w dniach od 26 do 29 sierpnia 2010
5. Inscenizacje wyróżnionych dramatów zostaną zaprezentowane w formie czytań scenicznych 10 i 11 września 2010 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
6. Zaprezentowane dramaty poddane zostaną ocenie jurorów, publiczności oraz dziennikarzy.
7. 11 września 2010 roku odbędzie się finał konkursu.

§ 3
Warunki uczestnictwa w konkursie


1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były uprzednio wystawiane.
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były publikowane do dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu, o którym mowa w §2 ust. 2
4. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
5. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość dramatów.

§ 4
Zgłoszenia konkursowe


1. Prace przesyłać należy wyłącznie drogą pocztową pod adresem: Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań.
2. Na kopercie wprowadzić należy adnotację: Metafory rzeczywistości 2010.
3. Na kopercie nie należy wprowadzać adresu nadawcy.
4. Zgłoszenia konkursowe przesyłać należy w czterech egzemplarzach, wydrukowane i spięte w osobnych skoroszytach. Do zgłoszenia dołączyć należy wersję elektroniczną dramatu zapisaną na nośniku CD w formacie .txt, lub .doc.
5. Prace przesyłać należy wyłącznie pod godłem.
6. Godło autora wprowadzić należy na kopercie, na każdym z czterech egzemplarzy zgłaszanego dramatu oraz na okładce płyty CD obejmującej elektroniczną wersję tekstu.
7. Do zgłoszenia konkursowego dołączyć należy osobną, oznaczoną godłem i zamkniętą kopertę zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail.
8. Prace opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora w sposób inny niż poprzez rozkodowanie godła nie będą uwzględniane w konkursie.
9. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opatrzone odrębnym godłem.

§ 5
Ocena wstępna dramatów


1. Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury, w którego skład wchodzą:
- Prof. Przemysław Czapliński - literaturoznawca,
- Łukasz Drewniak - krytyk teatralny,
- Paweł Szkotak - Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.
2. Decyzja jury o zakwalifikowaniu dramatów do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6
Sceniczna adaptacja dramatów


1. Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo wyróżnionych przez jury autorów w próbach, o których mowa w §2 ust. 4.
2. Organizator pokrywa koszty noclegu oraz przejazdu finalistów do Poznania z dowolnej miejscowości w Polsce drugą klasą PKP.
3. Rezygnacja z udziału w etapie konkursu określonym w paragrafie niniejszym jest równoznaczna z wycofaniem zgłoszenia konkursowego i utratą prawa do uzyskania nagrody.

§ 7
Nagrody


1. W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: nagroda główna, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności.
2. Nagrodę główną stanowi kwota 10 000 zł.
3. Wysokość nagrody dziennikarzy ustalono na kwotę 5 000 zł.
4. Wysokość nagrody publiczności ustalono na kwotę 5 000 zł.

§ 8
Zasady przyznawania nagród

1. Nagrodę główną przyznaje jury w pełnym składzie.
2. Nagrodę dziennikarzy przyznają akredytowani przedstawiciele mediów.
3. Nagrodę publiczności przyznają widzowie głosując w formie anonimowej ankiety. Nagroda przyznana zostanie autorowi, którego dramat uzyska najwyższą liczbę głosów. Wątpliwości w przedmiocie przebiegu głosowania rozstrzyga jury.
4. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do odmiennego ich podziału wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

§ 9
Postanowienia szczegółowe


1. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu pierwszeństwo wystawienia tekstu w okresie roku od dnia przyznania nagrody pieniężnej.
2. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu wyłączność wystawiania tekstu w okresie 2 lat od dnia premiery z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
3. Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej osoba, która zgłosiła dramat do konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
4. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wyraża on zgodę na nieodpłatne wystawienie dramatów w formie czytań scenicznych na potrzeby postępowania konkursowego.
5. O dokonaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
6. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach.
9. Wszelkie pytania kierować prosimy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.