I ogólnopolski konkurs literacki Koła Edytorów KUL na krótką prozę

Category: z dnia na dzień Published: Friday, 01 January 2010 Print Email

Regulamin konkursu prozatorskiego KNE KUL


Tematyka prac powinna być związana z jedną z trzech kategorii ustalonych przez organizatorów:

1) literatura fantasy i science fiction

2) literatura kryminalna i polityczna

3) literatura psychologiczna i obyczajowa

* * *
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Edytorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Celem konkursu jest propagowanie młodej literatury oraz odkrywanie i wspieranie osobowości literackich.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy, niezależnie od wieku czy dorobku twórczego.


Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnikami konkursu mogą być autorzy oraz debiutanci niezależnie od wieku i dorobku twórczego oraz bez względu na narodowość i wykształcenie.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie organizatorom jednego tekstu prozatorskiego (opowiadanie, fragment powieści) kwalifikującego się do jednej z kategorii tematycznych o objętości do 10 stron formatu A4 (1 800 znaków na stronie).

3. Utwory prozatorskie nie mogą być wcześniej publikowane (w prasie, Internecie czy drukach zwartych) ani nagradzane w innych konkursach.

4. Do konkursu przyjmowane są jedynie teksty polskojęzyczne.


Warunki dyskwalifikacji

Zdyskwalifikowane zostaną prace, które:

1. nadesłano po terminie 15.01.2010 r. (decyduje data stempla pocztowego),

2. zostały podpisane na kopercie danymi personalnymi uczestnika (imię, nazwisko, adres lub tylko adres),

3. nie mają godła w zaklejonej kopercie (np. dane autora na luźnej kartce); pozytywnie zakwalifikowane zostają natomiast prace bez tytułu oraz zgłoszenia, w których tytuł jest jednocześnie godłem,

4. nie są pisane prozą ( poezja, dramat),

5. nadesłano w mniej niż 3 egzemplarzach,

6. nie kwalifikują się do jednej z trzech kategorii tematycznych,

7.przekraczają określoną objętość (liczą więcej niż 10 stron A4 bądź posiadają objętość powyżej 1 800 znaków na stronie).


Zgłoszenie do konkursu:

1.Tekst prozatorski należy nadesłać w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy lub maszynopis) opatrzonych tylko słownym godłem (nick,pseudonim).

2.Imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem i włożyć do koperty zawierającej prozę.

3.Koperta zawierająca pracę i koperta, w której znajdują się dane adresowe autora nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika, a także nie powinno się na niej wpisywać własnych danych adresowych.

4.Prace należy wysyłać na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Al. Racławickie 14 20-950 Lublin. Przesyłka powinna być oznaczona dopiskiem „Konkurs prozatorski KNE KUL”.

5.Prac nie należy przesyłać drogą e-mailową, na dyskietce lub innym nośniku.

6.Termin nadsyłania tekstów mija z dniem 15 stycznia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2010 roku.

7.O miejscu i dacie uroczystego ogłoszenia wyników konkursu zostaną powiadomieni tylko laureaci drogą listowną bądź telefoniczną, a informacje o wynikach zostaną podane do wiadomości publicznej.


Nagrody

1.Jury ocenia wyłącznie walory artystyczne nadesłanych prac, w szczególności ich artystyczną dojrzałość i spójność.

2.Jury przyzna jedną nagrodę główną (200zł) i jedno wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych, a także jedną nagrodę specjalną dla najlepszego twórcy z Lubelszczyzny.

3. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania pierwszej nagrody.

4. Jury zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu w przypadku ujawnienia naruszenia regulaminu.


Dodatkowe informacje

1.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

2.O wynikach zostaną powiadomieni osobiście jedynie laureaci konkursu.

3.Zdobywcy pierwszych miejsc oraz wyróżnieni uczestnicy są zapraszani na uroczystość wręczenia nagród.

4.Organizatorzy nie zapewniają zwycięzcom i wyróżnionym zwrotów kosztów noclegu oraz podróży na uroczystość wręczenia nagród.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do jednorazowej nieodpłatnej publikacji opowiadań nagrodzonych i wyróżnionych.

6.Autorzy, przystępując do konkursu, wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych (wyłącznie w celu przygotowania publikacji i ogłoszenia wyników).


Terminy

Termin nadsyłania prac - 15 stycznia 2010 r.

Zakończenie recenzji studenckiej - marzec 2010 r.

Zakończenie recenzji profesorskiej - kwiecień 2010 r.

Rozdanie nagród - maj 2010 r.