Konkursy literackie PDF Drukuj Email


Szukaj niżej:

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla

CHRZEST 966-2016: konkurs na scenariusz słuchowiska radiowego

Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi”

Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

„Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny

Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego

Nagroda Literacka Gdynia

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Literacki Debiut Roku

***

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zdzisława Arentowicza. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie: trzech utworów poetyckich  o dowolnej tematyce, nienagradzanych i niepublikowanych oraz jednego utworu z okazji 70-lecia powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku.

Wiersze należ nadsyłać w czterech egzemplarzach maszynopisu. Powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.

Organizatorzy proszą też o dopisanie oświadczenia o treści: Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane  i nagradzane w innych konkursach.

Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową. Wiersze należy przesłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

ul. Warszawska 11/13; 87-800 Włocławek

z dopiskiem: „Arentowicz”.

Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 8 kwietnia 2015r. (data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 8 maja 2015 r.

O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.

Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla

Konkurs przeznaczony jest dla utalentowanych adeptów pióra, którzy ukończyli 16 lat, a nie przekroczyli 28. roku życia. Uczestnicy winni wysłać na adres organizatora zestaw złożony z 3 wierszy w 4 egzemplarzach opatrzonych dowolnie wybranym godłem słownym (nie graficznym). Do nadesłanych prac należy dołączyć w osobnej kopercie opatrzonej godłem dokładną datę urodzenia, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i email oraz krótką notkę biograficzną. Należy nadesłać wiersze, które nie były wcześniej publikowane ani nagradzane. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw. Tematyka wierszy jest dowolna.

Termin nadesłania prac upływa 5 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego). Utwory oceni jury powołane przez organizatorów.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca maja 2015 roku. Wręczenie nagród nastąpi podczas spotkania literackiego. O dokładnym terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni.

Jury przyzna I, II i III nagrodą ufundowane przez organizatorów, sponsorów i instytucje kulturalne. Podział nagród może ulec zmianie. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi. Nadesłanie prac na konkurs jest jednocześnie zgodą na ich opublikowanie.

Adres organizatorów: Klub Literacki „Pegaz” im. Władysława Sebyły przy Towarzystwie Historycznym im. Szembeków, Plac Grzybowski 2 lok. 22, 00-109 Warszawa. Więcej informacji: Biuro Organizacyjne Konkursu Agnieszka Żądło-Jadczak Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoba i twórczość Zygmunta Jana Rumla jest mało znana w środowisku polskim i warszawskim z powodu tragicznej śmierci poety w młodym wieku na dawnych kresach Rzeczypospolitej, w czasie tzw. rzezi wołyńskiej. Urodził się w 1915 r. w Sankt Petersburgu, ale jego dzieciństwo upłynęło na wsi wołyńskiej. Liceum kończył w Krzemieńcu, gdzie mieszkał w dworku należącym niegdyś do rodziny Juliusza Słowackiego. Następnie studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale ciągle angażował się w życie społeczne macierzystych stron. Walczył w czasie kampanii wrześniowej i okupacji, jako emisariusz na Wołyniu w Związku Walki Czynnej i w Warszawie w Batalionach Chłopskich (pseudonim „Krzysztof Poręba”).

Na początku lipca 1943 r. wydano mu rozkaz przeprowadzenia pokojowych rozmów z miejscowym dowództwem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu, w czasie których zginął. Według przekazów rodzinnych, rozpowszechnionych przez jego żonę Annę Kamieńską, mord odbył się przez rozerwanie końmi.

Cudownie odnaleziony jego dorobek to zaledwie 40 wierszy ocalonych z pożogi wojennej przez matkę, żonę i teściową. Po raz pierwszy jego wiersze wydała LSW prawie 40 lat temu. I ostatnio, kilka lat temu w nakładzie 300 egzemplarzy, tomik jego wierszy zatytułowany Dwie Matki wydało Stowarzyszenie Rodzin i Osadników Polskich.

Organizatorzy konkursu chcą przywrócić pamięć o jego życiu i twórczości wśród młodych pokoleń, aby wskazać kierunek rozwoju humanistycznego dla młodych adeptów pióra oraz pokazać przykład niezłomności i siły ducha. Z okazji setnej rocznicy urodzin poety pragną ocalić od zapomnienia pamięć o nim i oddać tym samym należną mu cześć.

Wiele lat później, z okazji wydania zbiorku jego poezji pisał o nim Jarosław Iwaszkiewicz: był to jeden z diamentów, którym strzelano do wroga. Diament ten mógł zabłysnąć pierwszorzędnym blaskiem. To, co pozostało po Rumlu, świadczy o tym dobitnie [...] Nazwisko warte zapamiętania, bo oznacza ono niezwykłego młodzieńca, prawdziwego poetę – a przy tym umysł oryginalny.

Dlatego wspólnie z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków i Urzędem Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy ogłoszony został I Mazowiecki Konkurs Poetycki im. Zygmunta Jana Rumla. Górna cezura czasowa (28 lat) ma uświadomić miłośnikom poezji, w jak młodym wieku zginął wybitny poeta z Kresów Wschodnich.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CHRZEST 966-2016: konkurs na scenariusz słuchowiska radiowego

1. edycja: „Chrzest 966-2016” - informacje ogólne.

1.1. Organizatorem konkursu jest Radio Emaus.

1.2. Celem konkursu jest uczczenie ważnej dla społeczności rocznicy, budzenie wrażliwości historycznej, religijnej i kulturalnej, poszerzenie wiedzy o początkach chrześcijaństwa i państwa polskiego, a także podjęcie dyskusji nad wpływem chrztu Polski na życie współczesnych Polaków. Konkurs ma też na celu popularyzację trudnej i coraz rzadziej spotykanej formy literackiej – scenariusza słuchowiska radiowego.

2. Organizacja konkursu

2.1. Praca konkursowa obejmuje do 15 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków, w układzie: 60 znaków w wierszu, 30 wierszy na stronie, podwójny odstęp między wierszami) w języku polskim.

2.2. Każdy z uczestników wysyła tekst opatrzony godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem uczestnik przesyła swoje imię, nazwisko i dane umożliwiające kontakt, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów konkursowych. W przypadku osób niepełnoletnich, także zgodę prawnych opiekunów.

2.3. Prace dostarczamy do siedziby Organizatora osobiście lub pocztą, na adres: Radio Emaus, ul. Zielona 2/26, Poznań z dopiskiem „Konkurs na słuchowisko”

2.4. Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2015 roku. W przypadku tekstów nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3. Zasady przyznawania nagród

3.1. Organizator konkursu powołuje jury, które oceni prace nadesłane przez uczestników konkursu i wyłoni zwycięzców. W skład jury wchodzą: ks. bp dr Damian Bryl (przewodniczący), prof. dr hab. Marta Karasińska, dr Katarzyna Zagórska oraz prof. UAM dr Zbigniew Grochal.

3.2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2016 roku.

3.3. Główną nagrodą za udział w konkursie jest realizacja i emisja słuchowiska w Radiu Emaus oraz nagroda pieniężna w wysokości 1000 złotych.

3.4. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia, nagrodzone kwotą po 500 złotych.

3.5. Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

3.6. Za emisję słuchowiska autor scenariusza nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

3.7. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Radiu Emaus nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, na następującą eksploatację:

a) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej,

b) zapisanie w pamięci komputera,

c) prezentacja na stronach internetowych Radia Emaus,

d) prezentacja w siedzibie Radia Emaus lub innej lokalizacji,

e) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, także w charakterze materiałów reklamowych lub informacyjnych Konkursu lub Organizatora.

3.8. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych roszczeń względem Organizatora z tytuły wykorzystania tekstu konkursowego.

3.9. Uczestnik oświadcza, iż jest autorem napisanego przez siebie tekstu oraz że jego tekst konkursowy nie narusza praw osób trzecich.

4. Postanowienia dodatkowe

4.1. Organizator nie zwracają nadesłanych tekstów konkursowych.

4.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających kontakt Organizatora z Uczestnikiem.

4.3. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

4.4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

4.5 Dodatkowych informacji udziela sekretarz redakcji Radia Emaus, Olga Paszowska, tel. 61 850 48 00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Regulamin dostępny jest na stronie www.radioemaus.pl

5.2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi”

Na X Ogólnopolski Konkurs Jednego Wiersza „O Laur Błękitnej Narwi” autorzy mogą wysyłać po jednym wierszu w wybranej kategorii: o Pułtusku lub o tematyce ogólnej – do 24 kwietnia br. na adres Pułtuskiej Biblioteki Publicznej. Niedopuszczalne jest nadsyłanie wierszy publikowanych i nagradzanych w innych konkursach. Organizator, kontakt i bliższe szczegóły: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela, 06-100 Pułtusk, ul. J. Słowackiego 6; tel. (23) 692-21-51;  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; strona internetowa: www.biblioteka.pultusk.pl Koordynatorzy: Barbara ZbrzeznaEwelina Tomczak.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

Z kolei na XXXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni” przysyłać należy zestawy od trzech do pięciu utworów. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Prace konkursowe należy przesłać do 15 maja 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu; 05-600 Grójec, al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2015”. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , osoba do kontaktu: Mirosława Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski konkurs poetycki im. Georga Trakla

W tym roku, przy okazji drugiej edycji TRAKL-TAT-u, Fundacja Promocji Kultury „Urwany Film” reaktywuje ideę konkursu poetyckiego im. Georga Trakla, którą przed laty zainicjował i przez 5 lat realizował ówczesny Konsul Generalny Austrii w Krakowie dr Emil Brix.

Konkurs skierowany jest do poetów, którzy znajdują inspiracje w twórczości austriackiego ekspresjonisty.

I

Na konkurs należy nadesłać zestaw pięciu utworów w języku polskim (każdy zestaw w trzech egzemplarzach maszynopisu).

II

Każdy zestaw należy opatrzyć godłem umieszczonym w prawym górnym rogu kartki. To samo godło powinno być umieszczone na zaklejonej kopercie zawierającej kartę z informacjami o autorze (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e–mail, notka  biograficzna). Do karty należy złożyć podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs TRAKL-TAT. Wiersze nie były wcześniej publikowane, nie były też nagradzane w innych konkursach”.

III

Utwory należy przesyłać na adres: Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM, ul. Rajska 1/138, 31-124 Kraków z dopiskiem TRAKL-TAT 2015. Ogólnopolski konkurs  poetycki im. Georga Trakla do 15 marca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego).

IV

Wiersze oceniać będzie jury w składzie: dr hab. Marek Karwala (literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny), poeci Ryszard Krynicki i Marcin Baran. Sekretarzem konkursu zostanie  przedstawiciel organizatora Krzysztof Maćkowski. Na  etapie oceny wierszy jurorzy i sekretarz konkursu nie będą mieli wglądu w koperty z godłami.

V

Ogłoszenie nominacji do finału nastąpi 1 kwietnia 2015 r. na stronach internetowych Fundacji Promocji Kultury URWANY FILM. O nominacjach finaliści zostaną powiadomi przez organizatora.

VI

Wręczenie nagród (I, II, III miejsce i dwa wyróżnienia) nastąpi podczas festiwalu TRAKL-TAT. Inspiracje 2015, 15 kwietnia  2015 r., w krakowskiej Artetece WBP.

VII

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

VIII

Przysłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystania utworów w publikacjach pokonkursowych. Jest także wyrażeniem zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursowych.

IX

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

X

Aktualne informacje o konkursie można uzyskać pod adresem internetowym organizatora: http://www.fundacjaurwanyfilm.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaUrwanyFilm. Kontakt z organizatorem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Organizatorem jest Fundacja Promocji Kultury URWANY FILM.

Honorowy Patronat: Konsulat Republiki Austrii w Krakowie, ambasador dr Emil Brix.

 

Postać Georga Trakla wiąże się z Krakowem, miejscem śmierci austriackiego poety, którego twórczość wpisana jest w ekspresjonistyczno-symbolistyczny nurt literatury europejskiej. Niezwykle ważny jest też kontekst historyczny: w całej Europie trwają obchody 100. rocznicy I wojny światowej. Georg Trakl na tym tle staje się symbolem pokoleniowej tragedii zarówno całych narodów, jak i jednostki mierzącej się z egzystencjalnym dramatem.

Twórczość Georga Trakla wspisuje się także w szeroki kontekst współczesnej kultury. Niezwykła wrażliwość twórcza i pełna dramatycznych wydarzeń biografia Trakla stały się inspiracją dla wielu twórców: poetów, pisarzy, filmowców, artystów-plastyków.

------------------------------------------------------------------------------------------------„Złoty Środek Poezji” Kutno 2015

Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury. Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość. Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami.

Jury konkursu w składzie: Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof KuczkowskiWojciech Kudyba, przyzna nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych.

Zakładany podział nagród: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł, wyróżnienia o łącznej wartości 2000 zł.

Strona konkursu i regulamin: www.zlotysrodekpoezji.pl/portfolio

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Wawrzyn Sądecczyzny

Grupa Literacka „Sądecczyzna”, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Wawrzyn Sądecczyzny pod hasłem „Człowiek i żywioły”. Konkursowi patronuje Starosta Nowosądecki. Efektem konkursu, obok indywidualnych nagród, będzie publikacja pokonkursowego almanachu.

1.  Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy piszący po polsku autorzy.

2. Na konkurs należy nadesłać nawiązujące do hasła wiersze, w ilości od jednego do dwóch w czterech egzemplarzach. Powinny to być teksty nigdzie niepublikowane, nienagradzane i niewysyłane na inne konkursy.

3. Utwory prosimy opatrzyć godłem słownym. Winno być ono powtórzone na zaklejonej kopercie zawierającej imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail autora i krótką informację o nim.

4. Autorów, którzy nie ukończyli 20 lat, prosimy o podanie obok tych danych, również daty urodzenia, nazwy szkoły, uczelni, lub zakładu pracy oraz oznaczenie swoich wierszy literą „M” (pod godłem).

5. Autorów mieszkających na Ziemi Sądeckiej prosimy o napisanie na pracach konkursowych litery „S” (pod godłem).

6. Wszyscy uczestnicy konkursu rywalizują o nagrody pieniężne i wyróżnienia drukiem.

7. Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 maja 2015 roku na adres: Sądecka Biblioteka Publiczna, 33-300 Nowy Sącz, ul. Franciszkańska 11 - z dopiskiem na kopercie: Konkurs Poetycki.

8. Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów nagrodzonych autorów, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs. Ich autorzy nie otrzymują honorarium.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 26 września 2015 roku w Nowym Sączu. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału. Nieobecność na tej uroczystości sprawia, iż nagroda staje się wyróżnieniem honorowym, a gratyfikacja pieniężna zostanie przeznaczona na wspieranie twórczości literackiej w regionie.

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu.

11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Jury przyzna następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda   -  700 zł

II nagroda  -  500 zł

III nagroda -  400 zł

Nagroda specjalna za najbardziej oryginalną interpretację hasła konkursowego – 500 zł

2 statuetki Starosty Nowosądeckiego „Srebrne Pióro Sądeckie” dla:

- najlepszego w tej edycji konkursu autora mieszkającego na Ziemi Sądeckiej

- najlepszego autora w grupie młodzieży do lat 20

Wyróżnienia drukiem w almanachu pokonkursowym

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału kwoty przeznaczonej na nagrody.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz jury (Grupa Literacka „Sądecczyzna”) - tel. 606 957 138, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Organizatorem VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza jest Miasto Radomsko. Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem. Główną nagrodą będzie wydanie tomiku poetyckiego. Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2015 r. Konkurs składa się z dwóch etapów:

• Etap I:

Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

• Etap II:

Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Strona konkursu i regulamin: www.rozewiczopen.pl/

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego

Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu zaprasza do udziału w nowej edycji Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego. Termin nadsyłania utworów upływa 15 marca 2015. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festiwalu POZNAŃ POETÓW (18-23 maja 2015). Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki.

Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych /40-60 str./, które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach.

Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora. Prosimy o nadsyłanie czterech kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 35 lat.

Prace oceni jury w składzie: Mariusz GrzebalskiKrzysztof HoffmannJanusz Rudnicki (przewodniczący), Dariusz Sośnicki.

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizator zastrzega sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także – w ostateczności – nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi – łącznie – kosztom publikacji książkowej lub nieprzyznania nagród. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim podczas festiwalu „Poznań Poetów” (18-23 maja 2015).

Zestawy wierszy w 4 egzemplarzach należy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 marca 2015 roku na adres:

Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 POZNAŃ, z dopiskiem "Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego".

www.ckzamek.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nagroda Literacka Gdynia

Organizatorem konkursu i fundatorem Nagrody jest Miasto Gdynia. Nagroda Literacka Gdynia jest przyznawana rokrocznie autorom najlepszych książek wydanych w poprzednim roku. Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach: „proza”, „poezja”, „eseistyka”, „przekład na język polski”.

Każdy ze zwycięzców otrzymuje statuetkę Nagrody Literackiej Gdynia oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.

Książki mogą być zgłaszane przez wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także przez wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Termin nadsyłania książek: 31.01.2015 r.

Strona konkursu i regulamin: nagrodaliterackagdynia.pl/

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs Literacki im. Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” - edycja 3

1. Organizatorem Konkursu Literackiego imienia Henryka Berezy „Czytane w maszynopisie” jest Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy.

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie i promocja wybitnych tekstów debiutujących pisarzy, niemających w swoim dorobku wydanej książki poetyckiej, posiadającej nr ISBN.

3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć jedynie Twórcy spełniający warunek opisany w pkt. 2. Każdy Twórca może zgłosić tylko jeden Utwór.

4. Trzecia edycja Konkursu dotyczy prozy (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów). Zgłoszone Utwory nie mogą przekraczać objętości 250 000 znaków (ze spacjami).

5. W kolejnych edycjach, przedmiotem Konkursu będą – naprzemiennie – poezja i proza.

6. Organizator nie ogranicza w żaden sposób formy, charakteru i tematyki nadsyłanych na Konkurs Utworów, zwraca jednak uwagę uczestnikom na dorobek twórczy oraz sposób myślenia o literaturze Henryka Berezy, patronującego Konkursowi.

7. Utwory konkursowe należy nadsyłać w terminie do 30 maja 2015 r. do siedziby Fundacji Literatury imienia Henryka Berezy (71-246 Szczecin, ul. E. Romera 10e), w postaci wydruku (1 egzemplarz) oraz w formie elektronicznej (plik *.rtf na płycie cd-r). Utwory powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem Autora. Ponadto należy podać adres e-mail i nr telefonu umożliwiający skontaktowanie się z Autorem.

8. Jury ogłosi nazwiska nominowanych autorów i tytuły Utworów (maksymalnie siedmiu) do 30 sierpnia 2015 r. Na przełomie września i października, jury wyłoni trzech finalistów, którym podczas uroczystego finału – w listopadzie 2015 r. w Szczecinie – przyzna 1, 2 i 3 miejsce lub wyróżnienia.

9. Nagrodą dla zwycięzców będzie publikacja nagrodzonych Utworów w formie książkowej (w wersji papierowej i e-booka) w „koLekcji eleWatora” kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”.

10. W jury trzeciej edycji Konkursu zasiądą: Artur Daniel LiskowackiKrystyna SakowiczEmilia Walczak (Plateaux – wyróżniona w 1. edycji Konkursu).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Konkurs poetycki „Ukraińska Nadzieja”

Minęła pierwsza rocznica wybuchu protestu na kijowskim Majdanie. Ważne wydarzenia, szczególnie takie, które mają ścisły związek z walką ludzi o wolność, przykuwają uwagę literatury. W związku z tym, chcemy się dowiedzieć w jaki sposób poezja polska i ukraińska zareagowała na ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Dlatego Gdański Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich wraz z Oficyną Wydawniczą Tysiąclecia z Gdańska ogłaszają ogólnopolski i ogólno ukraiński konkurs na wiersz lub zestaw wierszy mieszczący się tematycznie w zakresie hasła „Ukraińska Nadzieja”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie osoby prywatne, które nadeślą wiersze własnego autorstwa, przestrzegając poniższego regulaminu.

• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu bądź utworów /do trzech tekstów/poetyckich, które nie były dotąd ani publikowane, ani nagradzane w innych konkursach. Wiersze mogą być w języku polskim lub ukraińskim.

• Każdy uczestnik konkursu powinien nadesłać maksymalnie 3 utwory, z których nagrodzony może zostać jeden wiersz lub cały zestaw.

• Utwór lub utwory w trzech egzemplarzach należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, w miarę możliwości adres e-mail. Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Prace należy nadsyłać do 31 grudnia 2014 r. na adres Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: ul Korzenna 33/35, 80 - 851Gdańsk. Liczy się data stempla pocztowego.

Nadesłane na konkurs utwory zostaną ocenione przez jury złożone z twórców, krytyków literackich oraz tłumaczy z języka ukraińskiego. Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji w antologii polsko- ukraińskiej i jej promocji

Utwory laureatów i wybrane wiersze uczestników konkursu zostaną opublikowane w antologii polsko – ukraińskiej, a dochody ze sprzedaży książki przeznaczone zostaną na rzecz pomocy Ukrainie. Konkretnego adresata funduszu poznają Państwo w dniu ogłaszania werdyktu jury i rozdania nagród.

Pula nagród finansowych: 1000 zł

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator poinformuje poza laureatami tylko tych uczestników konkursu, którzy podadzą adresy e-mail do 31 stycznia 2014 r.

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich w antologii polsko-ukraińskiej.

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Andrzej Fac Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Miasta Sopotu ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego. Należy nadesłać zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Utwory nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach. Profesjonalne jury przyzna Poetycką Nagrodę Rainera Marii Rilkego oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia.

Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 3.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).

Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych. Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail. Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu. Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.

Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”), ew. na stronach internetowych Organizatora oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2015 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie. Laureaci zostaną zawiadomieni o terminie wręczenia minimum 2 tygodnie przed uroczystością.

Termin nadsyłania prac: sobota, 15.08.2015 r.

Dodatkowe informacje: www.topos.com.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I ogólnopolski konkurs im. Marka Nowakowskiego na małą formę literacką

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Instytut Filozofii UWM we współpracy z Wydawnictwem Zysk i Spółka ogłaszają I ogólnopolski konkurs małej formy literackiej. Konkurs organizowany jest w celu upamiętnienia pierwszej rocznicy śmierci wybitnego polskiego prozaika — Marka Nowakowskiego.

Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem „Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku”, która odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 roku w Olsztynie.

Konkurs organizowany jest z myślą o młodych autorach — mogą w nim wziąć udział osoby w wieku do dwudziestu czterech lat (liczy się wiek osiągnięty w 2014 roku), zarówno debiutanci, jak i osoby posiadające już dorobek literacki.

Konkurs obejmuje wyłącznie kategorię prozy — utwory mieszczące się w pojęciu „małej formy literackiej” (anegdoty, nowele, opowiadania, szkice).

Termin nadsyłania prac upływa 9 lutego 2015 roku.

Pula nagród w konkursie wynosi 2 500 złotych.

Regulamin i wszelkie informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/oblicza.realizmu.w.prozie

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Literacki Debiut Roku

Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest przedsiębiorstwo Novae Res Spółka Cywilna W. GustowskiK. Szymański z siedzibą w Gdyni. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich. Do konkursu można zgłaszać powieści, które wcześniej nie były nigdzie opublikowane w całości w wersji drukowanej.

Konkurs pt. „Literacki Debiut Roku” - jak informują Organizatorzy - zainicjowany został, aby promować polskich debiutantów w zakresie literatury pięknej. Głównym celem konkursu jest wyłonienie w danym roku kalendarzowym najlepszej powieści, która nie była dotychczas nigdzie publikowana w wersji drukowanej.

Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest:

a) dyplom,

b) opublikowanie utworu drukiem przez Organizatora na jego koszt, dystrybucja i promocja książki,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Umowa wydawnicza, która zostanie zawarta z autorem zwycięskiego utworu, będzie przewidywać tantiemowe wynagrodzenie autorskie w wysokości 10% ceny netto sprzedaży każdego egzemplarza dzieła.

 

Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest:

a) dyplom,

b) pobyt w SPA,

c) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest:

a) dyplom,

b) nagroda rzeczowa w postaci zestawu 10 książek.

 

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 listopada 2014 r. do 15 kwietnia 2015 r.

Strona konkursu i regulamin: literackidebiutroku.pl/ldr_2014_regulamin.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zmieniony: czwartek, 26 marca 2015 10:04